Naudojimosi sąlygos

 v. 2023-03

Naudojimosi sąlygos

 1. Dokumente naudojamos sąvokos

Vartotojas  – tai registruotas asmuo, besinaudojantis “Greita sąskaita” Savitarnos Sistema.

Tiekėjas – “Greita sąskaita” Sistemą administruojanti komanda.

Savitarnos sistema (Toliau – Sistema) – tai Interneto Svetainės dalis (Toliau – Svetainės).

“Greita sąskaita” Platforma – tai Savitarnos sistemos dalis , skirta sąskaitų išrašymui (Toliau – Platforma).

Svetainė – Interneto svetainė.

Paslaugos – visos teikiamos paslaugos, tame tarpe ir naudojimasis Savitarnos Sistema.

Registracijos duomenys – vartotojo el. paštas ir prisijungimo vardas, kuris įvedamas sistemoje, norint ja naudotis.

 

 1. Sutikimas su sąlygomis

Prisijungdami arba naudodami “Greita sąskaita” savitarnos sistemą (toliau tekste – Sistema) Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis sutarties sąlygomis bei privatumo sąlygomis, sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis.

“Greita sąskaita” administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Naudojimosi sąlygas ir kitas gaires bei taisykles, paskelbtas Svetainėje. Jūsų tolesnis naudojimasis Sistema patvirtina Jūsų sutikimą su pakeitimais. Jūsų prieigai ir naudojimusi Sistema bus taikomos tuo metu paskelbtos ir galiojančios Naudojimosi sąlygos. Prašome reguliariai patikrinti „Naudojimosi sąlygų“ nuorodą pagrindiniame puslapyje ir peržiūrėti tuo metu galiojančias sąlygas.

 

 1. Paslaugos aprašymas

Savitarnos Sistema leidžia valdyti savo įmonės duomenis, pasirinkti paslaugos planą, apmokėti už paslaugą.  Sistemoje galėsite pasirinkti priimtiniausią planą ir  jį keisti Sistemos naudojimosi metu, savarankiškai keisti Sistemos nustatymus ir administruoti paskyrą. 

Greita sąskaita” Platforma skirta valdyti savo įmonės Pardavimo Sąskaitoms, kurti sistemoje Prekes, Vartotojus, sekti apmokėjimus, teikti pasiūlymus ir atlikti kitas funkcijas išvardintas Svetainėje.  

 

 1. Vartotojo teisės ir atsakomybė

Naudodamiesi Sistema Jūs patvirtinate, kad ja naudojatės tikslais, susijusiais su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija ir sutinkate su toliau nurodytomis sąlygomis:

   • pateikti teisingus registracijos duomenis;
   • saugoti prisijungimo duomenis, kad jų nepasiektų tretieji asmenys, ir informuoti, info@greitasaskaita.lt jei prisijungimo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
   • nesinaudoti Sistema tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Sistemos tinkamam veikimui, bei saugumui;
   • neperduoti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, nesusijusiems su jūsų įmonės veikla;
 1. Šalių atsakomybė

Sistemos Vartotojas negali:

   • Kopijuoti ir perleisti trečiosioms šalims “Greita sąskaita” sistemos dokumentacijos.
   • Leisti naudotis vartotojo paskyra trečiosioms šalims.
   • Naudoti „Greita sąskaita“ prekės ženklą savarankiškai arba kaip dalį produkto pavadinimo, prekės ženklo ar verslo pavadinimo, prieš tai negavus raštiško Tiekėjo sutikimo.
   • Nukopijuoti (visą ar dalį) „Greita sąskaita“ grafinės vartotojo sąsajos, siekiant įdiegti į programinę įrangą ar kitaip naudoti.

Tiekėjas įsipareigoja:

   • Be Vartotojo raštiško sutikimo neatskleisti “Greita sąskaita” sistemoje esančios konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims bet kokia forma, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
   • Ne vėliau kaip per 4 val. nuo pranešimo darbo dienos metu, reaguoti į kritines “Greita sąskaita” sistemos klaidas ir per protingą laiką jas ištaisyti/pašalinti.
 1. Registracija ir Prisijungimo duomenys
   • Sistema gali naudotis tik registruoti vartotojai;
   • Norint naudotis Sistema, Vartotojas privalo užsiregistruoti Svetainėje. Svetainėje registracija vykdoma, joje paspaudus registracijos nuorodą ir suvedant formoje prisijungimo duomenis: el. paštą ir prisijungimo vardą;
   • Vienu el. paštu galima viena registracija;
   • Registruodamiesi Svetainėje, vartotojas įsipareigoja pateikti teisingus ir išsamius Registracijos duomenis. Registruotis Svetainėje, naudojantis svetimais duomenimis, yra draudžiama.
   • Pažeidus Svetainės naudojimos sąlygas Tiekėjas be išankstinio įspėjimo gali pritaikyti apribojimus:
   • Apriboti Paslaugų teikimą;
   • Blokuoti vartotojo paskyrą;
   • Pašalinti vartotojo paskyrą.
 1. Asmens duomenys

Naudodamasis “Greita sąskaita” paslaugomis, registruodamasis Sistemoje ir pateikdamas duomenis Jūs sutinkate, jog Tiekėjas valdytų ir tvarkytų juos Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų šios sutarties vykdymo tikslais Paslaugoms teikti, tiesioginei rinkodarai vykdyti ir statistikai rinkti. Taip pat sutinkate su privatumo politika.

 1. Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės į “Greita sąskaita” Sistemą priklauso Tiekėjui ir yra saugomos autorių teisių įstatymo bei kitais intelektinės nuosavybės teisės įstatymais bei susitarimais.

 

 1. Naudojimosi Sistema ir Portalu galimybės

Priklausomai nuo pasirinkto plano Vartotojui sudaroma galimybė:

   • Registruoti keletą vartotojų;
   • Vartotojams suteikti skirtingas roles ir galimybę matyti arba paslėpti kito vartotojo Sistemoje išrašomas sąskaitas faktūras;
   • Vienoje paskyroje valdyti kelių įmonių duomenis;
   • Savarankiškai valdyti visą paskyros administravimą (tik Administratoriaus rolės vartotojai);
   • Sąskaitas faktūras siųsti Vartotojams tiesiai iš “Greita sąskaita” Portalo, atlikus SMTP nustatymus
   • Kitos galimybės, išvardintos Svetainėje.

 

 1. Plano keitimas

Plano keitimui galioja žemiau išvardintos taisyklės:

   • Keičiant į brangesnį planą: Keitimo data laikoma plano pradžios data ir mokama pilna plano suma
   • Keičiant į pigesnį planą: Turimu planu naudojamasi iki jo pabaigos datos, po to pakeičiama į pigesnį planą. Pakeitimo data laikoma plano pradžios data.
 1. Paslaugų apmokėjimas

Naujai registruotam vartotojui teikiama nemokama paslauga 1 mėn.

Vartotojas Sistema ir Platforma gali naudotis tik atlikus išankstinį mokėjimą. Mokėjimas atliekamas pasirinkus pageidaujamą Planą ir Terminą.

Pasibaigus apmokėto plano terminui, siūloma pratęsti Planą. Neatlikus mokėjimo nėra galimybės naudotis  “Greita sąskaita” Platformos paslaugomis.

Neįvykdžius apmokėjimo ilgiau nei 3 mėn. po paskutinio apmokėto termino pabaigos, Vartotojo paskyra blokuojama ir visi Sistemoje ir Platformoje esatys duomenys naikinami be galimybės juos atstatyti.

 1.  Paslaugų teikimo ribojimas

Tiekėjas be išankstinio įspėjimo gali atlikti Sistemos korekcijos darbus bei Sistemos patobulinimus, jei tas yra reikalinga darbinėms funkcijos užtikrinti.

Tiekėjas turi teisę apriboti Sistemos veikimą tik dėl rimtų priežasčių, tokių kaip Sistemos atnaujinimas, modifikavimas, testavimas. Esant galimybei informacija bus pateikiama svetainėje nurodant darbų pradžią ir tikėtiną pabaigą.

Tiekėjas turi vienašališką teisę nutraukti sutartį su vartotoju, jei:

   • Nesilaikoma šiame dokumente aptartų vartotojo atsakomybių;
   • Pastebima piktybiška veikla;
   • Nesilaikoma kalbos ir kultūros etiketo;

Stabdoma Sistemos veikla. Tokiu atveju Vartotojui bus grąžinta užmokesčio suma, proporcinga neišnaudotam Naudojimosi laikotarpiui.

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsakyti naudotis Paslauga. Tokiu atveju užmokesčio suma už nepanaudotą laikotarpį vartotojui nebus grąžinama.

Neatlikus mokėjimo ilgiau kaip 3 mėn. po paskutinio apmokėto termino pabaigos, Vartotojo paskyra blokuojama ir visi Sistemoje ir Platformoje esatys duomenys naikinami be galimybės juos atstatyti.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

Savitarnos Sistema ir “Greita sąskaita” Platforma yra nuolat vystoma, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, todėl Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles.

Tiekėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją Vartotojui siunčia Registracijos duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa siunčiama informacija laikoma gauta, praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

Vartotojui skirto elektroninio laiško ar kitokio pranešimo kopijos buvimas “Greita sąskaita” serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos išsiuntimą.

Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus, klausimus Jūs galite siųsti “Greita sąskaita” Svetainės skyriuje Kontaktai nurodytais kontaktiniais adresais.

Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti, bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Sistema ar Portalu.

Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad “Greita sąskaita” niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas tretiesiems asmenims, atsiradusius dėl Vartotojo veiksmų naudojantis Sistema ir (ar) Portalu.

Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Šalys susitaria, jog “Greita sąskaita” gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties, tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo ir apie tai pranešęs Sistemoje arba Svetainėje.

+370 679 21133
info@greitasaskaita.lt
Susisiekite su mumis!